آموزش
تمدید مهلت حذف و اضافه
قابل توجه کلیه دانشجویان


زمان حذف و اضافه تا تاریخ
 94/12/8 تمدید گردید.
زمان ثبت معرفی به استاد